Burse

flowers

 

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 16.10.2017.

 

        Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

- declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);

- adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iulie, august, septembrie;

- adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iulie, august, septembrie;

- taloane de pensie pe lunile: iulie, august, septembrie;

- adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iulie, august, septembrie;

- adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

- pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

- adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

- copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

- adeverinţa medicală, pentru una din bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

 

Atenţie: pot depune dosar pentru bursa socială şi studenţii care îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor de merit (media > 8.00). 

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1450 lei, în funcţie de media semestrului anterior (inclusiv restanţe) şi venit. Media trebuie sa fie cel puţin 5.

 *

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

flowers