Admitere master

Admitere Masterat 2021

*

Rezultate-Admitere-Master-Admisi-Cod inscriere-27.09.2021

*

Admitere master 2021 - Sesiunea III  

*

Candidati Master-Cod inscriere-26.09.2021

*

Inscrieri: 18 septembrie – 26 septembrie 2021 (ora 16.00)

Examen: 27 septembrie 2021 

Comunicarea rezultatelor: 27 septembrie 2021 

Înmatriculare: 28 septembrie 2021

Numar de locuri - 9* buget + 10 taxă

Inscrierile se fac online: admitere.pub.ro

*Locuri libere la Master pentru sesiunea 3 – septembrie 2021

*

*

Rezultate-Admitere-Master-Inmatriculati-Cod inscriere-21.09.2021

Rezultate-Admitere-Master-Admisi-Cod inscriere-18.09.2021

*

Înmatricularea se realizează personal la sediul facultății, conform programării afișate, în zilele de 20 septembrie 2021, între orele 9,00 – 14,00

Candidații admiși au obligația să depună la secretariatul facultății următoarele documente, într-un dosar plic:

a) fișa de înscriere tip completată emisă de admitere.pub.ro și semnată – în original;

b) 2 fotografii, recente, color, format 3×4 cm;

c) diploma de bacalaureat – în original;

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2021 pot depune, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

f) certificatul de naștere, copie legalizată sau originalul (se va face o copie conformă la facultate);

g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie legalizată sau originalul (se va face o copie conformă la facultate);

h) certificat de competență lingvistică (dacă este cazul),.

i) buletin/carte de identitate/pașaport – copie;

j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;.

k) dovada de plată a taxei de înmatriculare;

*

Admitere master septembrie 2021 – proba 2

Candidati Master-Cod inscriere-16.09.2021

*

Locuri libere la Master pentru sesiunea 2 – septembrie 2021

*

Rezultate-Admitere-Master-Inmatriculati-cod inscriere-19.07.2021

*

REZULTATE ADMITERE MASTERAT IULIE 2021 – SESIUNEA I

Vă rugăm să luați în cosiderare codul pe care îl aveți acum în admitere.pub.ro.

Înmatricularea se realizează personal la sediul facultății, conform programării afișate, în zilele de 16 și 17 iulie 2021. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMAREA!

*

Candidații admiși au obligația să depună la secretariatul facultății următoarele documente, într-un dosar plic:

a) fișa de înscriere tip completată emisă de admitere.pub.ro și semnată – în original;

b) 2 fotografii, recente, color, format 3×4 cm;

c) diploma de bacalaureat – în original;

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2021 pot depune, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

f) certificatul de naștere, copie legalizată sau originalul (se va face o copie conformă la facultate);

g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie legalizată sau originalul (se va face o copie conformă la facultate);

h) certificat de competență lingvistică (dacă este cazul),.

i) buletin/carte de identitate/pașaport – copie;

j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;.

k) dovada de plată a taxei de înmatriculare;

 

Rezultate-Admitere-Master-Admisi-cod inscriere-16.07.2021

Programare inmatriculare – sesiunea I

flowers

 

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează astfel:

Sesiunea I

Inscrieri: 3 - 11 iulie 2021, dosarul de inscriere se depune online (admitere.pub.ro)

Examen: 13 – 15 iulie 2021 

Comunicarea rezultatelor: 16 iulie 2021 

Înmatriculare: 16 – 17 iulie 2021

*

Sesiunea a II-a

Inscrieri: 30 august – 15 septembrie 2021, ora 16.00, dosarul de inscriere se depune online (admitere.pub.ro)

Examen: 16 – 17 septembrie 2021

Comunicarea rezultatelor: 18 septembrie 2021

Înmatriculare: 20 – 21 septembrie 2021

*

Taxa de inscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB. 

Taxa de inmatriculare: 50 lei

Candidații admiși au obligația să depuna la secretariat, la înmatriculare,  diploma de licență/inginer în original  si restul actelor depuse initial online. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

 

 

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar 2021 – 2022:

- 150 locuri – Buget

15 locuri – Taxa

***

Programele de studii universitare de masterat acreditate din domeniul INGINERIE ELECTRICA sunt:  

ELECTRONICĂ DE PUTERE ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE INTELIGENTE (EPA)

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ (IEIA)

INGINERIA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ÎN ELECTROTEHNICĂ (IPSE)

SISTEME ELECTRICE AVANSATE (SEA)

SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUMENTAŢIE ŞI MĂSURARE (SIIM)

INGINERIA SISTEMELOR ELECTRICE INTEGRATE ȊN AUTOVEHICULE / INTEGRATED ELECTRICAL SYSTEMS ENGINEERING IN VEHICLES (ISEIA) – cu predare în limba engleză. 

Mai multe informatii : – planuri de invatamantghidul masterandului  

flowers

 REGULAMENT Admitere MASTERAT 2021

Prezentarea Programelor de Masterat ale Facultatii de Inginerie Electrica 2021-2022

Mai multe detalii: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online (admitere.pub.rocare trebuie să conțină următoarele documente:

a) Fisa de inscriere, se descarca dupa completare se semneaza si se incarca scanata

b) Doua fotografii recenta (color, format 3x4cm)

c) Diploma de bacalaureat

d) Diploma de Licenta/Inginer sau echivalenta acesteia (candidaţii din promoţia 2021 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă)

e) Foaie matricola/suplimentul la diploma numai daca se depunde diploma de Licenta/Inginer

f) Certificat de nastere

g) Certificat de casatorie (daca este cazul)

h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:

• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu (*** vezi mai jos);

• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;

i) Buletin/carte de identitate/pasaport

j) Dovada de plata a taxei de inscriere la admitere**).

k) Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1 din Regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

**)  Taxa de inscriere se poate achita online cu cardul sau prin OP cu specificarea numelui prenumelui si a facultatii. Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270; CUI 4183199; deschis la Banca Comercială Română (BCR) Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100; CUI 4183199; deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD)

flowers

***) Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programul de masterat cu predare in limba engleza, Ingineria sistemelor electrice integrate in autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles (ISEIA), trebuie să facă dovada, conform legii și regulamentului de admitere, că posedă cunoștințele lingvistice necesare. Pot participa la concursul de admitere pentru acest program candidații care îndeplinesc una din următoarele condiții:

• Posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare, ENGLEZA, (minim B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere;

• Sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de predare;
• Disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare promovată în anul I de studii de licență cu media cel puțin 8,00;

• Susțin testul on-line UPB de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în cazul în care nu se încadrează în una din cele 3 condiții anterioare) și obțin calificativul PROMOVAT

 

Testele on-line se vor susține astfel:

• Pe data de 7 iulie 2021 – pentru sesiunea iulie 2021,
• Pe data de 11 septembrie 2021 – pentru sesiunea septembrie 2021.

Pentru a putea susține testul, candidații trebuie să se înscrie prin transmiterea unui e-mail la adresa – testmaster.limbastraina@upb.ro.
Pentru testul din 7 iulie 2021 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 5 iulie 2021 ora 12:00.
Pentru testul din 11 septembrie 2021 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 9 septembrie 2020 ora 12:00.

E-mail-ul trebuie transmis de pe aceeași adresa de e-mail pe care candidatul a utilizat-o sau o va utiliza în cadrul procesului de înscriere la concurs de pe pagina http://admitere.pub.ro/.

Detalii suplimentare privind dovada competențelor lingvistice AICI

 

 

flowers

             CONDIŢII DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTERAT

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) sustinuta on-line şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

Se vor organiza grupe de minimum 20 masteranzi şi maximum 30 masteranzi, respectând o medie de minimum 25 masteranzi pe domeniul INGINERIE ELECTRICĂ.

flowers